• PLANOWANY NABÓR 2020/21

      Zapraszamy do zapoznania się z opisami klas, które planujemy nabrać w roku szkolnym 2020/21. W dolnej części tego artykułu będą umieszczane linki do filmików prezentujących klasy i zawody.

      Kliknij przycisk "Czytaj dalej" aby dostac się do filmików i materiałów prezentujących poszczególne klasy i zawody...

      Klasy mistrzostwa sportowego
      Link do filmiku...
      Link do prezentacji...

      Technik fotografii i multimediów
      Link do filmiku...
      Link do prezentacji...

      Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
      Link do fimiku...

      Link do prezentacji...

      Technik reklamy
      Jeśli interesujesz się reklamą, lubisz wykonywać prace plastyczne i komputerowe oraz myślisz o pracy w firmach reklamowych to zapraszamy do nauki na kierunku TECHNIK REKLAMY w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
      Link do filmiku...

      Link do prezentacji...

      Technik realizacji nagrań
      Jeśli interesujesz się muzyką, chcesz nagrywać i montować nagrania oraz myślisz o pracy w studiach nagrań przy radiu, telewizji, filharmonii, operze czy w prywatnych firmach lub chcesz sam prowadzić tego typu działalność gospodarczą to zapraszamy do nauki na kierunku TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ w ZSOiT Białystok.
      Link do filmiku...
      Link do prezentacji...

      Technik realizacji nagłośnień
      Jeśli interesujesz się muzyką, chcesz nagłaśniać i oświetlać koncerty i wydarzenia oraz myślisz o pracy w zespołach nagłośnieniowych przy radiu, telewizji, filharmonii, operze czy w prywatnych firmach lub chcesz sam prowadzić tego typu działalność gospodarczą to zapraszamy do nauki na kierunku TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ w ZSOiT Białystok.
      Link do filmiku...
      Link do prezentacji...

       

     • MATURZYSTO! Zapoznaj się z harmonogramem i nowymi wytycznymi obowiązującymi podczas egzaminu maturalnego.

      ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU

      I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW:

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
      7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
      9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

       

      ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO:

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
      • wychodzi do toalety,
      • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),
      • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
      2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
      3. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

       

      ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE

      Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ:

      1. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

       

      DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

      1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
      • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
      • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
      • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
      • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
      1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
      • przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
      • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
      • wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
      • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
      • w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
      • jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
      • poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
      1. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
      2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
     • Procedury bezpieczeństwa w ZSOiT w okresie pandemii

      Do pobrania - deklaracja uczęszczania ucznia w okresie pandemii...

      PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
      W ZSOiT W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      PODSTAWA PRAWNA:

      1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).
      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
      5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
       poz. 59 ze zm.).
      6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r.

      § 1.

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników ZSOiT w Białegostoku oraz rodziców i uczniów uczęszczających do placówki.
      2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
      3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
      4. Decyzja o potrzebie uczęszczania dziecka do  ZSOiT w Białegostoku powinna być podjęta przez rodziców/opiekunów prawnych w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19. Rodzic/opiekun prawny, deklarując potrzebę uczęszczanie dziecka na wybrane zajęcia, jest zobowiązany do wypełnienia stosownej deklaracji.

      § 2.

      PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM

      1. Do placówek mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie.
      2. Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali nie może przekraczać 12 przy założeniu, że minimalna przestrzeń dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 4 m2.
      3. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali.
      4. Pobyt ucznia w szkole jest rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę.
      5. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
      6. Jeżeli uczeń ma symptomy zakażenia koronawirusem i pomiar temperatury będzie podwyższony, uczeń nie zostanie w tym dniu przyjęty do placówki.
      7. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

      § 3.

      OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

      Dyrektor dostosowuje niniejsze procedury do miejscowych warunków, w zgodzie
      z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi MEN, GIS i MZ w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego.

      1. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom życia szkolnego (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej).
      2. Przy wejściu do szkoły umieszcza płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk
       oraz zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania rękawiczek i maseczek.
      3. Monitoruje codzienną prace pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szczególności w zakresie: dezynfekcji powierzchni dotykowych, dezynfekcji przyborów sportowych (np. piłki),usunięcia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować
       (np. dywany, zasłony).
      4. Odsuwa od bezpośredniej pracy z uczniem na podstawie zwolnienia lekarskiego osoby mające 60 lat i więcej oraz cierpiące na choroby lokujące je w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem.
      5. Organizuje pracę szkoły na podstawie zebranych od rodziców/opiekunów prawnych informacji o liczbie zadeklarowanych uczniów w okresie wzmożonego reżimu w warunkach pandemii COVID-19.
      6. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.
      7. Wyłącza źródełka lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, uczniowie mogą z nich korzystać tylko pod nadzorem.
      8. Organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem.
      9. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, odsuwa pracownika od pracy oraz wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (tel. 85 73 25 236). Pracownika izoluje w izolatorium.
      10. Wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury osobom wchodzącym do szkoły przed ich wejściem na teren placówki.
      11. Odpowiada za postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zagrożenia epidemicznego.
      12. Informuje rodziców o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur  na stronie internetowej szkoły.

      § 4.

      OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

      1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
      2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik decyzją lekarza nie przychodzi do pracy i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
      3. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją.
      4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

      Pracownicy pedagogiczni:

      1. pracują wg. ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów,
      2. wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
      3. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na szkolne boiska,
      4. przestrzegają zasad korzystania z szkolnych boisk przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,
      5. nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły np. spacer do parku,
      6. unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub boisku szkolnym,
      7. wietrzą sale, w których pracują,
      8. organizują przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.,
      9. dbają o usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,
      10. zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
      11. odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.

      Pracownicy obsługi i administracji:

      1. pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa,
      2. stosują środki higieny osobistej (maseczki, rękawiczki),
      3. wykonują zadania, utrzymując odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy,
      4. ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami,
      5. wietrzą pomieszczenia, w których pracują,
      6. powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem,
      7. wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie
       i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego,
      8. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni,
      9. tylko intendentka ma wstęp do magazynu, dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwracając uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu; dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar zaś zostawia przed drzwiami placówki.

      Pracownicy wskazani przez dyrektora szkoły:

      1. dokonują pomiaru temperatury ucznia, w sytuacji jeżeli pomiar temperatury wskazuje wartość powyżej 37,2oC, odmawiają wpuszczenia ucznia na teren placówki, zapisując dane dziecka (imię i nazwisko),
      2. w sytuacji, gdy pomiar temperatury nie przekracza dopuszczalnej wartości, kierują
       go do szatni.

      § 5.

      OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

      1. Rodzice/opiekunowie prawni i pełnoletni uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie ZSOiT w Białymstoku.
      2. Chęć udziału ucznia w zajęciach rewalidacyjnych lub rewalidacyjno – wychowawczych i konsultacjach z nauczycielami rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają pisemnie do wychowawcy klasy.
      3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania do szkoły. Dostarcza ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 1500. W przypadku przesłania skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail szkoły, oryginał dostarcza pierwszego dnia przyjścia ucznia do szkoły.
      4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
      5. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły.
      6. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
      7. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
      8. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
       do odbierania telefonów z placówki.
      9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
      1. zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły,
      2. bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów,
      3. systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,
      4. zapewnienia dziecku maseczki.

      § 6.

      POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

      ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

      1. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
      2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych
       oraz wszystkich pracowników szkoły.
      3. W przypadku ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura powyżej 37,2 oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący tryb postępowania:

      a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

      b) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o stwierdzeniu objawów chorobowych,

      c) wyznaczony przez dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha ochronnego, maski ochronnej, rękawiczek i bezzwłocznie izoluje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole oraz pozostaje z nim, utrzymując min. dwumetrowy dystans.

      1. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej zwłoki,
       nie później niż w ciągu 90 minut.
      2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jeżeli rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora.
      3. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku,
       w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 85 7325236, w celu ustalenia dalszych działań.
      4. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
      5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, stosuje się następujący tryb postępowania:
      1. pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do izolatorium,
      2. dyrektor wyznacza pracownika do pomocy osobie odizolowanej, który przed przystąpieniem do działań zakłada fartuch ochronny, maskę ochronną, rękawiczki,

      c) pracownik wyznaczony do pomocy oraz osoba odizolowana utrzymują między sobą
      min. dwumetrowy dystans,

      d) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

      § 7.

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w ZSOiT w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19 wchodzi w życie z dniem jej publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19.
      2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności
       za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
    • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat
     (+48) 85 653 32 15 - księgowość
     (+48) 85 651 37 18 - internat
    • ul. Antoniuk Fabryczny 1
     15-762 Białystok
     Poland
    • www.zsoit.bialystok.pl