• Dobry start zawodowy

    •      

     Projekt „Dobry start zawodowy” realizowany jest przy udziale Realizatora projektu - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży  na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

     Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 - 30.06.2021 na obszarze województwa podlaskiego.

     Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora projektu, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok.

     Grupę docelową projektu stanowią:

     a) uczniowie placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe - 70 osób (obecnych uczniów z klas I, II,  III oraz nowych uczniów w roku szkolnym 2019/2020), uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku (Technikum Zawodowe nr 1, kierunki: technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik realizacji nagrań i nagłośnień).

     b) nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu - 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku (Technikum Zawodowe nr 1, kierunki: technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik realizacji nagrań i nagłośnień).

     Celem projektu jest realizacja w okresie 09.2019-06.2021 kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb poprzez rozwój kompetencji kluczowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt IT i materiały dydaktyczne, stypendia.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat (+48) 85 653 32 15 - księgowość (+48) 85 651 37 18 - internat
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl