• Biblioteka

   • „Czytanie to umiejętność,
    którą posiada większość,
    i sztuka, którą uprawia mniejszość."

                                                                     Julian Barnes

    INFORMACJE OGÓLNE

    Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. Obok głównej funkcji – gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów – nasza placówka udziela wszechstronnej informacji, organizuje zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, współorganizuje życie kulturalne szkoły oraz rozwija indywidualne zainteresowania uczniów.

    REGULAMIN BIBLIOTEKI

    1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
    2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
    3. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
    4. Uczniowie mogą brać udział w imprezach popularyzujących czytelnictwo odbywających się w bibliotece.
    5.  Młodzież może uczestniczyć w zorganizowanych przez bibliotekarzy  wyjściach do innych bibliotek i instytucji kulturalnych.
    6. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do regulaminu.
    7. Absolwenci rozliczający się z biblioteką powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej.

     

         

     

    REGULAMIN CZYTELNI

    1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
    2. W czytelni obowiązuje cisza.
    3. Czytelnik może korzystać ze zbioru podręcznego i czasopism na miejscu.
    4. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
    5. Czytelnik chroni przed zniszczeniem książki i czasopisma, z których korzysta.
    6. W czytelni można korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
    7. Internet w czytelni jest źródłem informacji głównie do realizacji treści dydaktycznych.
    8. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych i przygotowujący materiały do lekcji.
    9. W czytelni nie wolno oglądać materiałów o przemocy i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły.


      

     

    REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

    1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.
    2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela.
    3. NIE WOLNO wgrywać własnych programów, dokonywać zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych, wykonywać żadnych połączeń technicznych związanych ze sprzętem komputerowym.
    4. WOLNO zapisywać dokumenty, korzystając z własnego folderu. Każdy z uczniów zakłada swój imienny folder w folderze moje dokumenty
    5. Użytkownik chcący korzystać z pendriva, CD-ROM-u ma obowiązek sprawdzenia nośnika programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
    6. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
    7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za zniszczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
    8. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania
     i danych.

     


      

     

    KSIĘGOZBIÓR

    Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 18 tysięcy woluminów. Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane w systemie UKD.

    W czytelni do dyspozycji uczniów dostępny jest bogaty księgozbiór podręczny, zbiór filmów edukacyjnych, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Dodatkowy komputer jest do dyspozycji bibliotekarza.

     

    PRENUMEROWANE TYTUŁY PRASOWE

    Zachęcamy do lektury prasy regionalnej i ogólnopolskiej:

    • Kurier Poranny
    • Młody Technik
    • Dziennik Gazeta Prawna
    • Biblioteka w Szkole
    • Piłka Nożna
    • Charaktery
    • Tygodnik Powszechny
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl