• Program wych. - profil.

   • Program Wychowawczo - Profilaktyczny

    Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Technicznych

    w Białymstoku

    rok szkolny 2019/2020

     

    Opracowany na podstawie:

    • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
    • Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
     Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989
    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm).
    • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.60 z późn.zm.).
    • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela-znowelizowana
    • Ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty Dz.U. z 1996 r nr 67, póz. 329
     z późn. zm.
    • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 w sprawie
     podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
     w poszczególnych typach szkół i nowe rozporządzenie o podstawie programowej.
    • Ramowego Programu Wychowawczego Miasta Białegostoku
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.214).

     

    Podstawy prawne działań wychowawczo - profilaktycznych podejmowanych w szkole:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

    2. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 11 stycznia 2017 r.  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

    3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity DZ. U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.).

    4.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich
    (tj. Dz. U. ż 2002r. Nr 11, poz. 109)

    5.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
    alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)

    6.Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1870).

    7.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55)

    8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
    (art. 12) tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1390).

    9.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1030)

    10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.214).

     

     

    Część I

    Działania wychowawcze

    1. Koncepcja wychowania w szkole.
    2. Wartości wychowawcze, do których osiągnięcia, przestrzegania  i poszanowania powinni zmierzać wszyscy uczniowie.
    3. Zasady regulujące zachowanie ucznia w szkole.
    4. Zadania wychowawców klasowych.
    5. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.
    6. Istniejące tradycje i obyczaje szkolne, stałe uroczystości i święta.
    7. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole.
    8. Ewaluacja działań wychowawczo – profilaktycznych.

     

    1. Koncepcja wychowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

    Naszym pragnieniem jest tworzenie szkoły na miarę XXI wieku, w pełni zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli, dającej im poczucie sukcesu i satysfakcji.

    Szkoła przyszłości to miejsce przyjazne, gdzie wszyscy mogą się rozwijać i wspierać, to miejsce bezpieczne, wolne od nałogów i zagrożeń, w którym wszystkie działania podporządkowane są dobru ucznia i jego wszechstronnemu rozwojowi.

    Jesteśmy dobrą szkołą, znaną, w regionie, kształcącą młodzież według najlepszych programów i wzorów, nastawioną na osiąganie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Uznajemy godność i niepowtarzalność osoby ludzkiej. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia, budujemy w nim poczucie dumy i satysfakcji z wyboru naszej szkoły. Chcemy promować otwartą szkołę, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowisko lokalne. Z pasją
    i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań, prowadzimy ku olimpijskim sukcesom, rzetelnie przygotowujemy do egzaminów maturalnych, ale jednocześnie ukazujemy piękne
    i szlachetne tradycje szkoły.

    Istniejemy po to, aby w atmosferze wzajemnego szacunku, pełnej odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności prowadzić naszych wychowanków do dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej, do poznania samego siebie, swoich wewnętrznych zasobów i pełnego ich wykorzystania.

    Podstawą naszego działania jest zgodne współistnienie trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców. Chcielibyśmy wspólnie tworzyć dobrą szkołę potrzebną miastu i społeczności Białegostoku i woj. podlaskiego.

    Celem ogólnym wychowania jest prowadzenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju fizycznej, intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej
    i duchowej osobowości
    ucznia, przygotowanie go do dojrzałego życia, pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć
    z innymi i dla
    innych.

    Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak tolerancja, poszanowanie i wrażliwość na drugiego człowieka, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poprzez poznanie jego pochodzenia, tradycji kulturowej i religijnej, miłości ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych
    i szkolnych, dbałości o uczniowski strój codzienny i galowy, kulturę słowa, przestrzegania prawa,
    szacunku do nauki i pracy, sumienności i uczciwości w realizacji codziennych zadań i obowiązków. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez szkolne obchody świąt państwowych, podejmowanie tematyki patriotycznej na zajęciach edukacyjnych, uczestnictwo uczniów w pozaszkolnych uroczystościach i działaniach o charakterze patriotycznym.

    Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie dziecka. Szkoła jest instytucją wspierającą, dlatego kierunek działalności wychowawczej nauczyciela nie może być sprzeczny z wolą  rodziców. Nauczyciele w swej pracy wychowawczej powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia, pomagając mu odkrywać wartości uniwersalne, podstawowe każdego człowieka. Wspierając działania rodziców nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku chcą realizować podmiotowe cele wychowania i nauczania między innymi poprzez:

    1. promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia;
    2. zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji;
    3. pomoc i wsparcie dla rodziny;
    4. uwzględnianie w pracy z młodzieżą problemów współczesnego świata (w tym
     szczególnie problemu szerzącej się agresji).
    5. działania wzmacniające bezpieczeństwo w szkole.
    1. Wartości wychowawcze, do których osiągnięcia, przestrzegania
     i
     poszanowania powinni zmierzać wszyscy uczniowie.

     

    Wartości ułatwiające funkcjonowanie w społeczności szkolnej
    i przygotowujące
    do odpowiedzialnego życia dorosłego:

    • odpowiedzialność za siebie i swój rozwój,
    • samodzielność w dążeniu ku dobru w wymiarze indywidualnym
     i społecznym,
    • rzetelność,
    • systematyczność,
    • punktualność,
    • koleżeństwo,
    • przyjaźń,
    • życzliwość względem ludzi,
    • aktywność na rzecz społeczeństwa,
    • tolerancja,
    • poszanowanie poglądów, religii i godności drugiego człowieka, w tym cudzoziemców, mniejszości narodowych,
    • prawda,
    • odwaga.

     

    Postawy korzystnie wpływające na atmosferę wychowawczą szkoły:

    • akceptacja, zrozumienie, wyrozumiałość,
    • partnerstwo,
    • docenianie najdrobniejszego wysiłku,
    • chwalenie i nagradzanie,
    • zachęcanie do pracy, poszukiwania mocnych stron osobowości
     i charakteru,
    • pokazywanie perspektyw,
    • słuchanie i chęć zrozumienia,
    • szacunek dla kompetencji i wiedzy,
    • pozytywne nastawienie, otwartość na innych, umiejętność komunikacji,
    • wspieranie w potrzebie,
    • uznawanie prawa do niepowodzeń,
    • wyrażanie pozytywnych uczuć i umiejętność ich ujawniania,
    • okazywanie zaufania i zainteresowania,
    • szacunek dla prywatności i poszanowania godności,
    • sprawiedliwość w ocenianiu i osądzaniu.

    Postawy niekorzystnie wpływające na atmosferę wychowawczą szkoły:

    • niedocenianie, brak zrozumienia i akceptacji,
    • unikanie pochwał, nadużywanie kar,
    • ośmieszanie i poniżanie,
    • niesprawiedliwe traktowanie,
    • naruszanie granic prywatności i intymności,
    • obojętność i brak zainteresowania
    • podejrzliwość, brak zaufania, lekceważenie,
    • nieprzyznawanie się do błędów,
    • narzekanie, wzbudzanie poczucia winy w sobie i innych,
    • agresja i przymus.

    Praca wychowawcza powinna doprowadzić do umiejętności rozpoznawania właściwych wartości moralnych, ich hierarchizacji i umiejętności dokonywania wyborów.

    1.  Zasady regulujące zachowanie ucznia w szkole.

    Warunkiem osiągnięcia pełnego i wszechstronnego rozwoju człowieka jest precyzyjne określenie reguł postępowania i wymagań w stosunku do uczniów.

     

    Wymagania w zakresie obowiązków szkolnych:

    • punktualne i systematyczne przychodzenie na zajęcia, lekcyjne
     i pozalekcyjne,
    • usprawiedliwienie ewentualnego spóźnienia na początku lekcji,
    • usprawiedliwienie nieobecności,
    • aktywny udział w zajęciach,
    • uzupełnianie braków w nauce wynikających z absencji,
    • obowiązkowy udział we wszystkiego typu pracach klasowych sprawdzających wiadomości i nabyte umiejętności,
    • pozostawianie porządku w sali lekcyjnej,
    • dbanie o sprzęt i pomoce naukowe,
    • staranne i terminowe odrabianie prac domowych,
    • prowadzenie zeszytów domowych zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
    • zgłaszanie nieprzygotowania na początku lekcji,
    • zmiana obuwia,
    • staranny ubiór (nie wyzywający),
    • noszenie identyfikatora.

     

    Wymagania w zakresie kultury osobistej:

    Okazywanie szacunku każdemu człowiekowi poprzez:

    • zachowanie nienaruszające godności własnej i innych,
    • dbałość o uczniowski strój codzienny i galowy oraz miejsce nauki i wychowania,
    • troskę o kulturę słowa,
    • powstrzymanie się podczas lekcji od jedzenia, żucia gumy, wyłączanie telefonów komórkowych podczas lekcji i uroczystości szkolnych, nieużywanie dyktafonów podczas zajęć,
    • bezwzględny zakaz picia, alkoholu, używania bądź rozprowadzania środków odurzających, palenia papierosów, zakaz używania wulgaryzmów.

     

    Wymagania w zakresie postawy społeczno-moralnej:

    • przestrzeganie ustaleń dyrektora szkoły i poleceń nauczycieli,
    • nieprzejawianie agresji wobec kolegów i nauczycieli,
    • poszanowanie mienia szkolnego i kolegów,
    • mówienie prawdy,
    • odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

     

    Zadania szkoły

    • Udzielanie pomocy i wsparcia wychowankowi w jego rozwoju, w budowaniu przez niego własnej osobowości, świata wewnętrznych przeżyć, doświadczeń i ocen przede wszystkim poprzez stwarzanie warunków do rozwoju, do doświadczania sytuacji,
     w których następuje rozwój, z uznaniem zasady kierowania się ku dobru.
    • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
    • Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży.
    • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
    • Tworzenie bezpiecznej dla uczniów przestrzeni rządzącej się stabilnymi, jasnymi zasadami i regulaminami, które uczeń współtworzy i akceptuje.
    • Odkrywanie i rozwijanie talentów i uzdolnień wychowanków, diagnozowanie
     i rozwijanie potencjału poprzez wspieranie i mądre towarzyszenie.

     

    Szkoła zapewnia:

    bezpieczny i harmonijny rozwój

    psychofizyczny uczniów;

    warunki do zdobywania wiedzy,

    rozwijania zainteresowań i pasji

    twórczych;

    pomoc pedagogiczną, socjalną;

    przyjazną atmosferę, wolną od lęku,

    niepewności, braku poczucia

    bezpieczeństwa;

    dostarczanie w procesie wychowania

    pozytywnych wzorów zachowań;

    bogatą i różnorodną ofertę zajęć

    gwarantujących zdobycie rzetelnej

    wiedzy i kluczowych umiejętności

    potrzebnych w kierowaniu własnym rozwojem.

     

    Szkoła wspomaga:

    dom rodzinny w procesie wychowania ucznia; inne podmioty wywierające wpływ na formowanie postaw, charakteru i poglądów młodego człowieka; samokształcenie i samowychowanie uczniów w partnerskim tworzeniu wizerunku szkoły, jej programów, statutu, WSO oraz obrazu klasy; uczniów w kształtowaniu wrażliwości moralnej i świata wartości.

    Szkoła przygotowuje:

    do rozumienia i odpowiedzialnego współtworzenia demokratycznej Polski: do udziału w życiu społecznym, kulturalnym kraju; do projektowania własnego rozwoju i życia, aby stało się ono bogatsze duchowo, godne i wierne wartościom uniwersalnym;

    do tolerancji, otwartości na odmienność

    poglądów, a także do

    współodpowiedzialności za siebie, swoją

    pracę i stawiane sobie cele.

    Szkoła uczy

    szacunku dla pracy, twórczego

    wysiłku, doskonalenia się;

    dialogu w szkole, w rodzinie,

    w środowisku oraz sztuki

    argumentowania i uznawania

    racji;

    integracji ze światem całej

    ludzkości i wspólnoty regionalnej;

    praktycznego  wykorzystania

    wiedzy i umiejętności zdobytych w

    szkole.

     

    1. Zadania wychowawców klasowych.

    Nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy powinien być wspomagany w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych przez cały zespół nauczycieli uczących w danym zespole klasowym oraz przez szkolnego pedagoga. Wychowawca klasy jest zobowiązany do organizowania spotkań wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie (minimalna liczba spotkań: 2 razy w semestrze).

    Wspomaganie rozwoju ucznia musi być realizowane na wszystkich płaszczyznach: fizycznej, intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej.

    Wychowawca powinien pomagać uczniom w kształtowaniu ich osobowości, postawy życiowej, inspirować do podejmowania właściwych wyborów etycznych, estetycznych, praktycznych. Wychowawca powinien wprowadzać wychowanków w świat relacji osobowych poprzez pomoc w odkrywaniu wartości i sensu życia; to wychowawca towarzyszy wychowankowi w ich odkrywaniu, dając w ten sposób możliwość kierowania życiem i rozwojem oraz promować przykładne relacje osobowe, przede wszystkim przykładem życia wychowawcy.

    W celu uaktywnienia i integracji zespołu klasowego powinien zachęcać uczniów i współorganizować z nimi różne imprezy klasowe - kulturalne, sportowe, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum. Powinien zachęcać uczniów do udziału i sam uczestniczyć w imprezach szkolnych (studniówka, Wigilia szkolna i inne). Zadaniem wychowawcy jest rozpoznanie środowiska uczniów, zapoznanie się z ich problemami (np.: poprzez ankiety, wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy, współpracę z pedagogiem). Ułatwia to ewentualną interwencję, daje możliwość udzielenia pomocy uczniom mającym problemy poprzez odpowiednią terapię lub pomoc stypendialną, gdy wymaga tego trudna sytuacja materialna. Wychowawcy, nauczyciele i rodzice wspólnie powinni podejmować zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, przeciwstawiać się zjawiskom przemocy i agresji w szkole.

     

    1. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

    Wychowawca jako nauczyciel opiekujący się zespołem klasowym jest odpowiedzialny za kontakty szkoły z rodzicami i odpowiedni przepływ informacji. Powinien dążyć do personalizacji życia w szkole i rodzinie poprzez nieustanny proces rozwoju i doskonalenia osobowego wszystkich uczestników procesu wychowawczego: nauczycieli-wychowawców, rodziców i wychowanków; realizowanie programu we współpracy z rodzicami w zakresie organizacji pracy, dydaktyki i organizacji przestrzeni. Tworzyć spójne środowisko wychowawcze: szkoła i rodzina; wspierać rodziców w procesie wychowawczym i pomagać w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych.

    Zasady regulujące współpracę szkoły z rodzicami:

    1. Wspólne opracowywanie planów współpracy i współdziałania.
    2. Informowanie rodziców o wymaganiach stawianych ich dzieciom oraz
      o celach,
     programach,  formach  i metodach pracy klasy i szkoły, a także o zasadach oceniania, promowania i klasyfikowania.
    3. Stałe zapoznawanie rodziców z aktualną sytuacją dziecka w szkole,
     z postępami
     w nauce i sprawowaniu oraz wskazywanie możliwości polepszenia tego stanu.
    4. Uczenie rodziców, jak mogą pomóc swoim dzieciom w nauce.
    5. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poszczególnych dzieci.
    6. Umożliwienie rodzicom aktywności wychowawczej, kulturalnej
     i organizacyjnej
     w klasie i szkole oraz prezentowanie ich osiągnięć w tym zakresie.
    7. Włączenie rodziców do organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
     w klasie, zachęcanie do udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
     na wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych. Uzgadnianie wspólnych
     zamierzeń i metod działania oraz oceniania efektów.
    8. Uświadamianie sobie przez obie strony odpowiedzialności za rozwój dziecka.

    Zasady współpracy z rodzicami:

    • Planowania kontaktów interpersonalnych i społecznych, okresowych spotkań, przepływu informacji, współpracy z radą klasy, pedagogizacji.
    • Partnerstwa - równorzędności praw i obowiązków, życzliwości i chęci rozwiązywania trudnych problemów za pomocą takich technik komunikacyjnych jak rozmowa, dyskusja i negocjacje.
    • Wzajemnego poznania i zrozumienia się – Otwartości w kontaktach, dwustronności przepływu informacji.
    • Udzielania sobie wzajemnej pomocy. Aktywności i zaangażowania w pracy dla dobra młodzieży.
    • Jedności oddziaływań - szkoły i domu.
    • Pomocy - w realizacji godzin wychowawczych i zajęć wychowania w rodzinie.
    • Współpracy w organizowaniu czasu wolnego i życia kulturalnego klasy.
    • Wsparcia - organizacyjnego i materialnego stosownie do potrzeb klasy i szkoły.
    • Wspomagania w zwalczaniu patologii zaobserwowanych w szkole.

     

    Formy współpracy z rodzicami:

    1.    Bezpośrednie:

    1. zebrania ogólne,
    2. zebrania klasowe,
    3. konsultacje indywidualne.

    2.    Spotkania okolicznościowe:

    1. zebrania Rad Klasowych,
    2. zebrania Rad Rodziców.

    3.    Pośrednie:

    1. rozmowy telefoniczne,
    2. korespondencja.
    1. Istniejące tradycje i obyczaje szkolne, stałe uroczystości i święta.

    Dzięki staraniom Rady Rodziców szkoła otrzymała sztandar. Przez lata społeczność szkolna wytworzyła wiele symboli, które spełniają niezwykle ważną rolę w procesie wychowania młodzieży. Są to:

    sztandar,

    logo szkoły,

    Z tradycji szkoły wynikają uroczystości tworzące szkolny ceremoniał:

    • uroczyste rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
    •  apele z okazji uroczystości ważnych dla naszego narodu, Dzień Nauczyciela, Wigilia dla uczniów i nauczycieli, ślubowanie uczniów klas pierwszych, ślubowanie absolwentów,

    W procesie wychowania pełnią one następujące funkcje:

    • służą utrwalaniu więzi wychowanków ze szkołą,
    • przyczyniają się do integracji społeczności uczniowskiej, i tej sprzed lat, i tej aktualnie kształcącej się w liceum i technikum,
    • uczą szacunku dla historii i tradycji,
    • kształtują właściwe postawy obywatelskie oparte na patriotyzmie i szacunku dla dzieła przodków.
    1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole.

    Zajęcia pozalekcyjne stwarzają szczególnie korzystne warunki dla rozwijania w uczniach różnych pożytecznych zainteresowań i zdolności poznawczych, pozwalają na autentyczną współpracę oraz partnerstwo uczniów i nauczycieli.

    Duża swoboda w doborze programu i metod pracy zespołów stwarzają uczniom szansę na zaspokojenie indywidualnych potrzeb intelektualnych, artystycznych, krajoznawczo-turystycznych i sportowych.

     

    Zajęcia pozalekcyjne umożliwiają:

    • poszerzenie materiału programowego,
    •  rozwijanie twórczej aktywności uczniów i nauczycieli,
    • pożyteczne i kulturalne spędzanie czasu,
    • uspołecznienie uczniów poprzez pracę w zespole i wykonywanie dodatkowych zadań,
    • samodzielne kierowanie własnym rozwojem,
    • pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi nad pogłębianiem wiedzy z wybranego przedmiotu pod kątem olimpiad i konkursów,
    •  realizacja programu z uczniem zdolnym, kompleksowe i interdyscyplinarne pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności,
    • Wyrównywanie wiedzy uczniów z trudnościami w nauce

     

    W szkole funkcjonują następujące zajęcia pozalekcyjne:          

    1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta
    2. Zajęcia sportowe
    3. Wolontariat
    4. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia
    5. Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
    6. Zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego
    1. Ewaluacja działań wychowawczo - profilaktycznych.

    Program wychowawczy będzie podlegał ewaluacji po zakończeniu każdego roku szkolnego. W ewaluacji programu wychowawczego uczestniczy cała rada pedagogiczna systematycznie realizując Program Wychowawczy Zespołu Szkół  i Technicznych.

    Część II

    Działania profilaktyczne

     

    1. Diagnoza Obszarów problemowych
    1. Działania profilaktyczne w szkole
    1. Cele i zadania szkolnej profilaktyki
    1. Cele
    2. Treści programowe
    3. Metody pracy
    4. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych
    5. Sposoby ewaluacji
    1. Plan działań profilaktycznych
    1. Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży
     1. Wstęp
     2. Cele
     3. Działania interwencyjne
     4. Metody współpracy z policją
    1.  Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który nie ukończył 18 lat i używa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
    1. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
    1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk
    1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
    1. Procedura postępowania w przypadku uchylania się ucznia od obowiązku    

                szkolnego

    I. Diagnoza obszarów problemowych

    Stosując różne metody i narzędzia badawcze jak: obserwacja, analiza dokumentów, dane                     z wywiadów i rozmów, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły dokonano diagnozy obszarów problemowych. Określono czynniki ryzyka i czynniki chroniące młodzież.

    1.  Czynniki zagrażające dla młodzieży występujące w szkole.

     

    nauczyciele

    uczniowie

    rodzice

    pracownicy szkoły

    1.  

    niska frekwencja

    palenie papierosów

    palenie e-papierosów

    niska frekwencja

    1.  

    niska motywacja do nauki

    niska frekwencja

    negatywny wpływ grupy rówieśniczej

    palenie papierosów

    1.  

    brak celu i pomysłu na przyszłość

    palenie e-papierosów

    nieprzestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole

    picie alkoholu

    1.  

    nieprzestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole

    negatywny wpływ grupy rówieśniczej

    palenie papierosów

    nieprzestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole

    1.  

    problemy materialne w rodzinie

    przemoc psychiczna

    trudna relacja uczeń- nauczyciel

    palenie e-papierosów

    1.  

    rodzina niepełna (np. sieroctwo, pobyt rodzica za granicą)

    trudna relacja uczeń- nauczyciel

    niska frekwencja

    brak przyjaciół

    1.  

    trudność w radzeniu sobie z emocjami

    zażywanie narkotyków

    uleganie wpływom i presji innych

    poczucie osamotnienia

    1.  

    uleganie wpływom i presji innych

    picie alkoholu

    niska motywacja do nauki

    negatywny wpływ grupy rówieśniczej

    1.  

    brak wsparcia ze strony rodziców/opiekuna prawnego

    nadmierne wymagania w szkole

    picie alkoholu

    trudna relacja uczeń- nauczyciel

    1.  

    negatywny wpływ grupy rówieśniczej

    przemoc fizyczna

    brak świadomości skutków zdrowotnych i społecznych zażywania substancji psychoaktywnych

     

     

    1.  

    palenie papierosów

    nieprzestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole

    brak świadomości i konsekwencji prawnych używania substancji psychoaktywnych

     

    1.  

    nadmierne korzystanie
    z komputera, internetu

    niska frekwencja

    brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu

     

    1.  

     

     

    niska odporność na stres

     

    1.  

     

     

    trudność w radzeniu sobie z emocjami

     

    1.  

     

     

    brak celu i pomysłu na przyszłość

     

     

    Uczniowie osobiście zetknęli się także z takimi czynnikami zagrażającymi jak: niska motywacja do nauki, brak celu i pomysłu na przyszłość.

    Czynniki ryzyka:

    1. niska frekwencja,
    2. palenie papierosów,
    3. palenie e-papierosów,
    4. nieprzestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole,
    5. negatywny wpływ grupy rówieśniczej,
    6. niska motywacja do nauki,
    7. brak celu i pomysłu na przyszłość,
    8. picie alkoholu,
    9. trudna relacja uczeń- nauczyciel.
    10. nadmierne korzystanie z komputera i internetu.
    1. Czynniki chronią młodzież przed zagrożeniami:

     

     

    nauczyciele

    uczniowie

    rodzice

    pracownicy szkoły

    1.

    pełna abstynencja od substancji nielegalnych

    adekwatna samoocena i poczucie własnej wartości

     

    świadomość szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów

    umiejętność rozwiązywania konfliktów

    2.

    posiadanie przyjaciół

    nieuleganie wpływom  grup rówieśniczych

    świadomość prawna w zakresie substancji psychoaktywnych

    poczucie bezpieczeństwa                  i wsparcie

    3.

    umiejętność rozwiązywania konfliktów

    pełna abstynencja od substancji nielegalnych

    nieuleganie wpływom  grup rówieśniczych

    umiejętność radzenia sobie ze stresem

    4.

    dobra atmosfera w szkole

    posiadanie przyjaciół

    umiejętność rozwiązywania konfliktów

    świadomość szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów

    5.

    pełna rodzina

    pełna rodzina

    poczucie bezpieczeństwa i wsparcie

    posiadanie przyjaciół

    6.

    dobre relacje w rodzinie

    umiejętność radzenia sobie ze stresem

    posiadania i rozwijanie hobby i zainteresowań

    nieuleganie wpływom  grup rówieśniczych

    7.

    dobre samopoczucie w klasie

    poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w rodzinie

    pełna abstynencja od substancji nielegalnych

    dostępność     i                        umiejętność korzystania z pomocy

    8.

    adekwatna samoocena i poczucie własnej wartości

    umiejętność rozwiązywania konfliktów

    dobre relacje w rodzinie

    dobre relacje w rodzinie

    9.

    motywacja do nauki

    dobre relacje w rodzinie

    dobra atmosfera w szkole

    umiejętność radzenia sobie z emocjami

    10.

    pełna abstynencja od środków szkodliwych i niewiadomego pochodzenia,

    świadomość szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów

    dobre samopoczucie w klasie

     

    11.

    nieuleganie wpływom  grup rówieśniczych

    dobra atmosfera w szkole

    dobre relacje między uczniami

     

    12.

    poczucie bezpieczeństwa i wsparcie

    posiadania i rozwijanie hobby i zainteresowań

    dobre relacje między uczniem
    a nauczycielami

     

    13.

    umiejętność radzenia sobie ze stresem

    wytyczanie celów, samorealizacja

    umiejętność radzenia sobie ze stresem

     

    14.

    umiejętność radzenia sobie z emocjami

    asertywność

    umiejętność radzenia sobie
    z emocjami

     

    15.

    Aktywne spędzanie wolnego czasu

    Sport, rozwój talentów i zainteresowań

    Wsparcie w rozwijaniu talentów i zainteresowań

    Promowanie zdrowego stylu życia

     

    Czynniki chroniące:

    1. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
    2. dobre relacje w rodzinie,
    3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
    4. nieuleganie wpływom  grup rówieśniczych,
    5. poczucie bezpieczeństwa  i wsparcie,
    6. pełna abstynencja od substancji nielegalnych,
    7. posiadanie przyjaciół,
    8. dobra atmosfera w szkole,
    9. umiejętność radzenia sobie z emocjami,
    10. świadomość szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów.
    11. rozwój talentów i zainteresowań

    Szkoła dostrzega trudności i problemy uczniów, stara się w miarę możliwości pomagać w ich rozwiązywaniu. Efektywność podejmowanych działań zależeć w znacznym stopniu będzie od możliwości włączenia się rodziców, ponieważ są oni pierwszymi wychowawcami w tym zakresie, przekazując wartości i własne poglądy.

    Szkoła powinna spełniać rolę wspierającą, prowadzić pedagogizację rodziców celem uzupełnienia wiedzy i uzyskania potrzebnych umiejętności.

    II. Profilaktyka w szkole

    Działania profilaktyczne adresowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.

    W szkole prowadzona będzie profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.

    Profilaktyka uniwersalna będzie skierowana do wszystkich uczniów i rodziców, bez względu na stopień ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, na jakie narażone są poszczególne osoby. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia. Działaniom prewencyjnym objęci zostaną uczniowie. Realizatorami tych działań będą wszyscy nauczyciele wspierani przez specjalistów.

    Profilaktyka selektywna skierowana będzie do jednostek lub grup osób, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.  Profilaktyka wskazująca adresowana jest do jednostek szczególnie zagrożonych rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń. Celem działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych. Pomoc będzie organizowana przez pedagoga szkolnego, specjalistyczne poradnie i instytucje.

    Opracowana została również procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeń związanych z niewłaściwymi zachowaniami młodzieży przy współpracy szkoły z policją. Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji, wiąże się z problematyką poszczególnych godzin wychowawczych i umożliwia wykorzystanie innych programów profilaktycznych realizowanych przez osoby kompetentne i właściwie przeszkolone. Jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

    • kształtowanie właściwej postawy ucznia,
    • poznawanie i postrzeganie norm społecznych,
    • przeciwdziałanie agresji i przemocy.
    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

    Realizatorzy działań profilaktycznych

    Dyrektor szkoły jako realizator działań profilaktycznych:

    • dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i
     wychowawczych,
    • monitoruje pracę wychowawców klas, pedagoga szkolnego,
    • wyznacza odpowiedzialnych za realizację działań.

    Pedagog szkolny:

        podejmuje działania profilaktyczne - wychowawcze wynikające ze szkolnego
    programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów
    i rodziców z udziałem nauczycieli.

     

    Nauczyciel - wychowawca:

    • doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań

          profilaktycznych,

    • realizuje zadania we współpracy z rodzicami,
    • dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie.

    Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą:

    • biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki,
    • korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego.

    Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z :

    • Poradnią Pedagogiczne - Psychologiczną nr 2 w Białymstoku,
    • Komendą Miejską Policji i Komisariatem Policji,
    • IV i V Wydziałem Sądu Rodzinnego i Nieletnich,
    • Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych  „Etap",
    • Specjalistycznymi instytucjami i poradniami.

    III. Cele i zadania szkolnej profilaktyki

    1. Cele:

    1.1 Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez nich po substancje uzależniające.

     • ochrona młodego człowieka przed zagrożeniami
     • reagowanie na próby podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy,
     • dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia
      papierosów i stosowania środków odurzających.

    l .2 Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży takich jak: wagary, agresja, przemoc, wyłudzenie, wykroczenia przeciw prawu.

    • pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych,
    • rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną,
    • redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej,
    • umożliwienie uczniom udziału w zajęciach specjalistycznych, socjoterapeutycznych,    
    • popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

    1.3 Kształtowanie osobowości uczniów i jego kultury osobistej w taki sposób aby prawidłowo
    funkcjonował w środowisku szkolnym i poza szkolnym.

    • budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych,
    • kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
    • wychowanie do wartości i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji,
    • zaspakajanie potrzeb psychospołecznych ucznia.

     

    1.4 Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania
    problemów młodzieży.

    • pedagogizacja rodziców,
    • porady, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne,
    • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,  zaangażowanie rodziców w życie szkoły.
     1. Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia młodzieży w działaniach wychowawczych i interwencyjnych:
    • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami szkoły,
    • doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

    2. Treści profilaktyczne będą realizowane podczas:         

    • zajęć edukacyjnych,
    • godzin z wychowawcą,
    • zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów,
    • zajęć pozalekcyjnych,
    • konkursów,
    • wycieczek.

    3.Metody pracy:

    • pogadanki,
    • dyskusja,
    • burza mózgów,
    • wykłady,
    • warsztaty dla nauczycieli i rodziców,
    • zajęcia terapeutyczne,
    • gry i zabawy dydaktyczne.

    4. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych.
    W wyniku realizacji programu profilaktycznego uczeń:

    • podnosi poziom kultury osobistej.
    • osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną
    • uzyskuje pomoc pedagogiczne — psychologiczną,
    • identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym,
    • dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia,
    • uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić,
    • nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki,
    • występuje niski wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne,
    • rodzice chętnie uczestniczą w oferowanych im pogadankach, warsztatach.
     1. Sposoby ewaluacji:
    • obserwacja zachowań,
    • analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
    • sondaże wśród rodziców i uczniów,
    • rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,
    • analiza dokumentów (plan pracy wychowawcy, dzienniki lekcyjne)
    • działalność pedagoga i psychologa szkolnego.

    IV. Plan działań profilaktycznych

     

    ZADANIA

    SPOSOBY REALIZACJI

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN

     

    -Ankieta diagnozująca

     

     

    Poznanie systemu rodzinnego i środowiska w którym przebywa uczeń

    -Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy                         -Rozmowy z uczniami                    -Rozmowy z. -rodzicami

    Pedagog szkolny Wychowawcy klas

    IX - X

     

    -Wywiady środowiskowe

     

     

     

     

    -Współpraca z OPS

     

     

     

    Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, przemocy, w tym przemocy w Internecie itp.

    -Spotkanie klas pierwszych z pedagogiem

    -Zajęcia integracyjne w klasach I                   -Promowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu     

      -Wycieczki,

     - Zajęcia z komunikacji interpersonalnej

    - Zajęcia nt. tolerancji, różnorodności, promowanie szkoły międzykulturowej

     

    Wychowawca

    Pedagog szkolny

    Zgodnie z

    planem wychowawczym  i programem imprez

    Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego

    zachowania i kulturalnego odnoszenia się do siebie oraz eliminowanie wulgaryzmów i dewastacji mienia

    -Zajęcia edukacyjno – informacyjne w ramach godzin wychowawczych

    -Spotkania z przedstawicielami policji                                                    -Współpraca z samorządem szkolnym

    Wychowawca

    Pedagog szkolny

    Specjalista do spraw nieletnich i patologii

    Zgodnie ż planem wychowawczym

    Dbałość o wysoką frekwencję i dyscyplinę

    -Spotkania informacyjne z rodzicami i sposoby kontaktów

     -Działania mające na celu poprawę frekwencji

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    Zgodnie z planem wywiadówek

    oraz w razie

    potrzeby

    Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych, typu palenie tytonia

    - Akcja plakatowa,

    - Filmy edukacyjne

    - Spotkanie ze specjalistą

    - Wykonanie gazetki tematycznej

    Pedagog szkolny                    Służba zdrowia Wychowawca Dyżurni  nauczyciele

    Według planu

    Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań

    ryzykownych, typu używanie alkoholu

    -Realizacja, tematyki

    antyalkoholowej na godzinach

    wychowawczych

    -W miarę możliwości wdrażanie profesjonalnych programów

    Profilaktycznych

    -Zajęcia z asertywności

    -Filmy edukacyjne

    -Spektakle profilaktyczne

    -Procedury postępowania

    Wychowawcy

     

     

    Pedagog szkolny

     

     

    Służba zdrowia

    Policja

    W ciągu roku

    szkolnego

     

     

    Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych, typu: nadmierne korzystanie z komputera i internetu zażywanie środków psychoaktywnych, dopalaczy

    -Ankieta diagnozująca                            -Zajęcia warsztatowe                                 -Filmy edukacyjne

    - Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Terapii  dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP

    -Współpraca z punktem konsultacyjnym MONAR w Białymstoku 

    Współpraca z policją

    Zapoznanie rodziców z możliwościami leczenia młodzieży            Postępowanie według procedury

    Pedagog szkolny

    Wychowawcy             Służba zdrowia Zaproszeni specjaliści

    W ciągu całego roku

     

     

    Propagowanie zdrowego stylu życia (bulimia, anoreksja, zdrowe żywienie, higiena i inne)

     

    -Zajęcia pozalekcyjne

    -Zajęcia z technik radzenia sobie ze stresem

    -Zajęcia na temat zdrowego żywienia

     

     

     Wychowawcy klas

     Nauczyciele wf, biologii i inni      

    Służba zdrowia

     

    W ciągu roku

     szkolnego

     

    Rozbudzanie

    zainteresowań młodzieży

    w zakresie kultury, sztuki, sportu i innych

     

    - Promowanie sportu

    -Zapewnienie możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu

    - Organizowanie wycieczek klasowych

    - Zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych

    - Rozwijanie kompetencji czytelniczych  oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

     

     

     

    Kształtowanie

    postawy niesienia

    bezinteresownej pomocy

     

    -Dostarczenie wiedzy nt. wolontariatu

    - Angażowanie uczniów do czynnego udziału w działaniach wolontariatu

    Wychowawcy klas

    Pedagog szkolny

    W ciągu całego roku szkolnego

     

    Współpraca z rodzicami

    -Zapoznanie rodziców z programem profilaktycznym

    -Informowanie o dostępnych formach pomocy

    -Pedagogizacja rodziców

    -Zaangażowanie rodziców w poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań i środków zaradczych

    -Zorganizowanie spotkań warsztatowych z rodzicami na wybrane tematy

    - Motywowanie rodziców do uczestnictwa w zebraniach

    - Poszukiwanie nowych form spotkań z rodzicami

    - Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną

    - Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym dzieci

    - Wzmacnianie autorytetu rodzica i nauczyciela.

     

    Wychowawcy

    Pedagog

    Specjaliści

     

    W ciągu całego roku szkolnego

     

    Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i interwencji

    -Spotkanie z przedstawicielami Rady Szkoły

    -Indywidualne konsultacje

    -Wzajemna wymiana informacji

    Dyrektor szkoły

    Wychowawca klasy

    Pedagog szkolny

    Wg potrzeb

     

    Utworzenie grupy wsparcia dla uczniów nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

    Pomoc uczniom nadpobudliwym mającym  kłopoty w nauce i zachowaniu

    -Kontakty indywidualne z młodzieżą mające na celu zdobycie umiejętności współdziałania w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

     

    -Wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi

     

     

     

    Pedagog szkolny

     

     

     

    Wg potrzeb

     

    Szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie profilaktyki zagrożeń, umiejętności wychowawczych, wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole

    -Konferencje, warsztaty

    -Konsultacje metodyczne

    -Pogadanki

    -Organizacja godzin wychowawczych

    -Spotkanie z przedstawicielem policji

    -Pedagogizacja rodziców

    -Wzmożenie dyżurów nauczycielskich

    -Wykorzystanie monitoringu

     

     

     

    Pracownicy szkoły

     

     

     

    Wg potrzeb

             

    V. Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

    1. Wstęp

    Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu młodzieży uznaje się: alkoholizm, narkomanię, wagary oraz zachowania agresywne, które często ze sobą współistnieją. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego, podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych działań interwencyjnych. Właściwa, adekwatna reakcja nauczyciela, pedagoga czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji zwiększają skuteczność oddziaływań. Działania profilaktyczne w szkole będą kierowane równolegle do młodzieży zagrożonej i niedostosowanej przy współpracy nauczycieli, rodziców oraz policji.

    1. Cele
    • zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją,
    • ścisła współpraca szkoły z rodzicami i policją.
    1. Działania interwencyjne
    • na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów,
     alkoholu i narkotyków,
    • zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych
     odbywających się w szkole,
    • w szkole prowadzone będą zajęcia w czasie których uczniowie i nauczyciele
    • zapoznają się z ryzykiem używania środków uzależniających,                                  uczniowie i rodzice , którzy zwrócą się z problemem mogą liczyć na wsparcie (m.in.

    informacje o specjalistycznych poradniach i instytucjach),

    • w sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja zorientowana na pomoc
     uczniowi i rodzinie
    • decyzje o podjęciu stosownych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły.
    1. Metody współpracy szkoły z policją
    • stała współpraca i wymiana doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego
     w zakresie profilaktyki zagrożeń,
    • spotkania dyrektora, pedagoga i nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii,
    • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z u działem policjantów na temat aspektów
     narkomanii,
    • udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które
     zaistniały na terenie szkoły,
    • wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie szkoły.

    VI. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który nie ukończył 18 lat i używa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

    1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy.
    2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
    3. Rozpoznanie okoliczności zdarzenia i wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji —
     wychowawca i pedagog szkolny.
    4. Wezwanie przez wychowawcę do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im uzyskanej
     informacji.
    5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem w ich obecności.
    6. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązanie ucznia do zmiany zachowania i
     zaniechania negatywnego postępowania, zaś rodziców do szczególnego nadzoru nad

     dzieckiem.
    7. Zaproponowanie rodzicom profesjonalnej pomocy, kierując do specjalistycznej
     placówki.
    8. W razie odmowy współpracy rodziców i braku zmiany zachowania ucznia dyrektor
     szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję tj.

     specjalistę do spraw nieletnich.
    9. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat
     przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności postępowania

    karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

    VII. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

    1. Powiadomienie wychowawcy klasy.
    2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy i zapewnienie bezpieczeństwa.
    3. Wezwanie lekarza celem stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia.
    4. Powiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły i rodziców, których zobowiązuje się do
     zabrania ucznia ze szkoły. W przypadku odmowy i  pozostaniu bądź przewiezieniu
     ucznia do placówki służby zdrowia decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem.
    5. Jeżeli uczeń zachowuje się agresywnie, a rodzice odmawiają przyjścia do szkoły
     dyrektor zawiadamia policję. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub
     odurzenia policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień.
    6. Dyrektor powiadamia rodziców oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
    7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi
     wykroczenie z art.43 ust l (ustawy z dn.26 października 1982 r. o wychowaniu w
     trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), o tym fakcie należy powiadomić
     policję.
    8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji policji.

    VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

    1. Zabezpieczenie substancji.
    2. Ustalenie okoliczności zdarzenia i znalezienia substancji.
    3. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i policji.
    4. Przekazanie policji zabezpieczoną substancję i przekazanie informacji dotyczących
     szczegółów zdarzenia.

    IX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

    1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo
     żądać, aby uczeń przekazał mu substancję lub też pokazał zawartość torby szkolnej

     oraz kieszeni ewentualnie przedmiotów budzących podejrzenie.
    2. Powiadomienie dyrektora szkoły o swoich spostrzeżeniach.
    3. Wezwanie natychmiast rodziców ucznia.
    4. Jeżeli uczeń utrudnia kontrolę teczki i odzieży, dyrektor szkoły wzywa policję.
    5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie nauczyciel po odpowiednim
     zabezpieczeniu przekazuje ją policji.
    6. Nauczyciel dokumentuje okoliczności zdarzenia sporządzając notatkę i swoje
     spostrzeżenia.

    X. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego i wagarowania

    1. Indywidualna rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyny wagarów, ucieczki z
     lekcji oraz świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów i
     podejmowanych decyzji.
    2. Kontakt wychowawcy z rodzicami, udzielenie informacji o frekwencji.
    3. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców w trakcie, której
     zawiera z uczniem kontrakt określający warunki poprawy frekwencji ucznia na
     zajęciach.
    4. Wychowawca informuje rodziców o zeszycie „Frekwencji" i potrzebie podpisywania
     dokonywanych wpisów o wagarach i ucieczkach z lekcji.
    5. Dalsza obserwacja ucznia,
    6. W przypadku wyeliminowania problemu uczeń powinien być nagrodzony np.
     pochwałą do rodziców, na forum klasy, oceną z zachowania.
    7. W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca przekazuje do
     pedagoga:
    • wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu,
    • podjętych przez siebie działaniach i efektach,
    • sytuacji szkolnej i rodziny ucznia.
    1. Kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i pedagogiem szkolnym.
    2. Po wyczerpaniu możliwości postępowanie według statutu szkoły.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • zsoitbialystok@wp.pl
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
   • www.zsoit.bialystok.pl