• Misja szkoły

   •     Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców wykonującą swoje działania w oparciu o wartości takie jak: odpowiedzialność, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

    W zakresie:

    - kształcenia

    •    Stosujemy aktywizujące metody nauczania,
    •    Wykorzystujemy technologię informacyjna,
    •    Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
    •    Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,
    •    Proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne,
    •    Stosujemy korelację międzyprzedmiotową,
    •    Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk zawodowych i zajęć pozalekcyjnych,
    •  Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte.

    - wychowanie i opieka

    •    Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,
    •    Wdrażamy zasadę indywidualizacji procesu nauczania,
    •    Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
    •    Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.

    -  zarządzania i  organizacji

    •    Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,
    •    Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
    •    Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju poprzez  zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
    •    Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego.
    •    Właściwie dokumentujemy pracę szkoły
    •    Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie

    Naszym celem jest:

    1.  Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego życia, kształtowanie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
    2. Wyposażenie ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • (+48) 85 653 00 73 - sekretariat (+48) 85 653 32 15 - księgowość (+48) 85 651 37 18 - internat
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok Poland
   • www.zsoit.bialystok.pl